Podmínky ochrany osobních údajů

General Data Protection Regulation (GDPR)


Základní rámec ochrany osobních údajů a soukromí obecně představuje Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR. Tyto předpisy
jsou ve společnosti Theosun technologies respektovány a důsledně dodržovány.


I. Osobními údaji se rozumí jakékoli a všechny údaje, které se týkají identifikovatelné
osoby, která může být z těchto údajů přímo nebo nepřímo identifikována.
Společnost Theosun technologies zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně
potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných
důvodů. Jedná se o Vaše identifikační údaje, jako jsou např. jméno, příjmení, titul,
příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, dále také Vaše
kontaktní údaje jako jsou adresa, telefonní číslo, fax, e-mailová adresa a
obdobné údaje. Údaje poskytnuté nad rámec zákonné úpravy zpracováváme
pouze výhradně s Vámi uděleným souhlasem.


II. Nevyžaduje-li to právní povinnost, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně
důležitých zájmů subjektu, je zpracování osobních údajů dobrovolné. Údaje, které
nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb,
naši vnitřní potřebu, případně marketingové a obchodní účely. Rozhodnete-li se
zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit
písemně na e-mailové adrese jakub.pscolka@theosun.cz.


III. Bez náležitého upozornění nebudeme v budoucnu sdílet žádná data se třetími
stranami, a to pro jakékoli účely. V případě, že budeme Vaše osobní údaje sdílet s
třetími subjekty, budou tito zavázáni smlouvou o dodržování ochrany osobních
údajů.


IV. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu,
která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. Osobní
údaje zpracováváme v elektronické podobě nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.


V. S výjimkou zákonem stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s
udělením Vašeho souhlasu.


VI. Společnost Theosun tehnologies neshromažďuje žádné citlivé ani zvláštní osobní
údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém
nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách,
náboženském vyznání, zdravotním stavu, sexuální orientaci atp.
VII. Všechny osobní údaje získává společnost Theosun technologies od subjektů
osobních údajů na základě dobrovolnosti, s výjimkou údajů nutných pro doložení
daňové a účetní evidence správcem orgánům veřejné moci nebo k plnění
závazků.

 

Platné od 01.01.2020

Zpět do obchodu