Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

DODAVATEL:

Theosun technologies s.r.o.

Sídlo: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, Ostrava 710 00

IČ:07728166 DIČ:CZ07728166

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedená Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 77006/KSOS

DISTRIBUTOR:

Theosun technologies s.r.o.

Sídlo: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, Ostrava 710 00

IČ:07728166 DIČ:CZ07728166

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedená Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 77006

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2601550605 / 2010

IBAN: CZ8420100000002601550605

FIOBCZPPXXX

 

 1. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky vycházejí z obchodního a občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Obchodní podmínky pro firemní zákazníky (s přiděleným IČ) se řídí Obchodním zákoníkem.

OBJEDNÁVKY

Závazné jsou písemné nebo elektronicky vytvořené objednávky prostřednictvím webové stránky www.theosun.cz kupujícího, přičemž za písemné se považují i objednávky či potvrzení odeslané elektronicky e-mailem. Ústní či telefonické objednávky jsou závazné pouze v případě, pokud jsou následně písemně potvrzeny kupujícím. U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou je kupní smlouva uzavřena okamžikem elektronickým potvrzením objednávky zákazníkem, na jehož základě obdrží potvrzení o přijetí dodavatelem. V tomto případě má zákazník právo, dle zákona o ochraně spotřebitele, odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů. Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení.

DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-4 pracovních týdnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud by byl dodavatel nucen tuto dobu prodloužit, bude vás o tom informovat. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

ZPŮSOB DOPRAVY

Zboží zasíláme přepravní službou Zásilkovna.cz nebo jiným dopravcem. Klienti Zásilkovny mohou při zasílání zboží z internetových obchodů využít hustou síť výdejních míst, kterých je aktuálně po celé České republice téměř 2800. Zásilky běžně doručuje Zásilkovna do druhého dne. Na vyzvednutí svého zboží máte vždy 7 dní. Pokud ale kliknete na link na trasování zásilky, který od nás obdržíte v emailu, můžete si vyzvednutí zásilky prodloužit online a zdarma až na 21 dní. 

Nejprve vám přijde informační e-mail o tom, že jsme Vaši objednávku vyexpedovali a předali ji Zásilkovně. Následně obdržíte e-mail od Zásilkovny, že byla zásilka vložena do online systému.
V tomto emailu naleznete link na trasování, kde můžete cestu své zásilky pohodlně sledovat online.
Jakmile je zásilka připravena na vámi vybraném Z-pointu, přijde vám potvrzovací e-mail a SMS. V potvrzovacím e-mailu a SMS obdržíte heslo pro vyzvednutí zásilky, které nadiktujete obsluze výdejního místa. Pro výdej zboží vám postačí pouze znalost tohoto hesla.

V sekci košík lze zvolit způsob doručení i na Vaši adresu!

ZPŮDOB ÚHRADY CENY ZA ZBOŽÍ

V případě dodání službou Zásilkovna na určené výdejní místo je cena doručení zpoplatněna částkou 69 Kč. V případě doručení na Vámi zvolenou adresu se jedná o  částku 89 Kč.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

Způsoby plateb:

• platba bankovním převodem

3.3. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí! Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem!

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem zásilku pečlivě zkontrolujte.

Zkontrolujte, zda zásilka obsahuje daňový doklad.

 1. ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUKA

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba vychází z Obchodního a Občanského zákoníku, je stanovena na 24 měsíců a pro podnikatelské subjekty (živnostníky, právnické osoby – všem, kterým bylo přiděleno IČ) se záruční doba určuje dle Obchodního zákoníku obvykle v délce 1. roku. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad ((faktura).

Návod k použití je vždy součástí dodávky (výrobků).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. U zboží prodaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

ZÁNIK ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na vady a poruchy způsobené mimořádnými událostmi, zejména na:

 1. poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
 2. mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele,
 3. neodborná instalace, neodborné uvedení do provozu, neodborné zacházením, obsluha či skladování,
 4. vady způsobené živelnou katastrofou,
 5. vady způsobené úpravou, opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou,
 6. úmyslné poškození, nebo použití, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití,
 7. používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci,
 8. poškozením vnějšími vlivy nebo živly,
 9. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením,
 10. porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou),

REKLAMACE

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem a bez zbytečných odkladů. Zákonem stanovená lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.

Zákazník zašle reklamované zboží s veškerým příslušenstvím v originálním nebo jiném vhodném a dostatečně chránícím transportním obalu na uvedenou adresu v kontaktech, na vlastní náklady a přiloží k němu podrobný popis závady a kopii dokladu (faktury). V případě reklamace z osobního odběru je nutné reklamované zboží dodat na adresu distribuční pobočky dle převzetí. Při uznané reklamaci náklady na dopravu zpět hradí dodavatel (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

PRÁVO DODAVATELE NA ODSTOUPENÍ

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu jakub.pscolka@theosun.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesílateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Osobní údaje kupujícího, které jsou součástí kupní smlouvy, jsou nezbytné pro splnění této smlouvy (zejména zpracování objednávky, dodání objednaného zboží, spárování platby a vyřízení reklamace kupujícího). Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího jen v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající z právního titulu plnění práv a povinností plynoucích mu z kupní smlouvy, nebo uložených mu platnými právními předpisy. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat po dobu existence tohoto smluvního vztahu (do uplynutí zákonné reklamační lhůty) a po zániku smluvního vztahu po dobu 3leté promlčení doby, kdy z něj hrozí ještě uplatnění právních nároků, prodloužené o 1 kalendářní rok. Uvedené platí, pokud platné právní předpisy nestanoví delší dobu uchování osobních údajů (např. zákona o účetnictví, o archivnictví a spisové službě). Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího budou vymazány po zániku účelu jejich zpracování.

Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů. Další informace o Vašich právech a o tom, jak prodávající osobní údaje zpracovává, chrání, či zda je předává třetím subjektům, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Údaje, které dodavatel a distributor o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do svého zákaznického účtu, nebo posláním e-mailu s touto informací na e-mail jakub.pscolka@theosun.cz.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů, nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na jakub.pscolka@theosun.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli písemně na adresu sídla.

 1. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické nebo písemné podobě a není přístupná.

Změny kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na internetové adrese www.theosun.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Není-li ve VOP výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem, distributorem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají v platnosti a účinnosti dne 1.1.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu